Stockton Lake Triathlon

Info

August 7, 2016 in Stockton, MO